Văn bản điều hành về giá

  In bài    Gửi bài

Công văn 170/CQLG-NLTS ngày 7/8/2013 của Cục Quản lý giá v.v tên mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa

(12/08/2013 15:55:00)

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

__________

 

Số:    170       /CQLG-NLTS

V/v tên mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

           Hà Nội, ngày   7   tháng 8  năm 2013

 

Kính gửi: ...............................................

Theo quy định của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước thực hiện bình ổn giá và theo quy định của Chính phủ các mặt hàng thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục kê khai giá.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế đã ban hành các quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng...

Để đảm bảo cho công tác quản lý, bình ổn giá theo quy định của Luật Giá cũng như quy định của các văn bản quy định liên quan, Cục Quản lý giá đề nghị Quý đơn vị cung cấp danh mục sản phẩm sữa, các sản phẩm thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận mà hiện nay đơn vị đang sản xuất, kinh doanh, phân phối (tên gọi đã được đăng ký và ghi trên nhãn bao bì sản phẩm) theo mẫu đính kèm.

Công văn trả lời đề nghị đơn vị gửi Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trước ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT, NLTS.

CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM SỮA, THỨC ĂN CÔNG THỨC, THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG, SẢN

PHẨM DINH DƯỠNG ... DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC CẤP XÁC NHẬN CÔNG BỐ

PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Công ty........

Địa chỉ........

 

STT

Tên sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tên thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Nhóm sản phẩm

Nguồn gốc

(Nhập khẩu/sản xuất trong nước)

Số chứng nhận

(Chứng nhận của Bộ Y tế)

Ngày ban hành (ngày cấp chứng nhận)

Doanh thu năm 2012

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 và dự kiến năm 2013

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]

 
Trang web được tài trợ bởi dự án ETV2.
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220.2828, Fax: (84-4) 2220. 8091, Email: support@mof.gov.vn