Văn bản điều hành về giá

  In bài    Gửi bài

Công văn 10323/BTC-QLG ngày 7/8/2013 của Bộ Tài chính v.v phân loại các sản phẩm sữa

(12/08/2013 15:56:00)

BỘ TÀI CHÍNH


 

BỘ TÀI CHÍNH

________

 

Số: 10323/BTC-QLG

V/v phân loại các sản phẩm sữa.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

           Hà Nội, ngày 7  tháng 8  năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Y tế

 

Thực hiện các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ Y tế ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trước đây được ghi là sữa thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính hiện nay hầu hết đã chuyển đổi tên gọi và ghi nhãn hàng hóa mới là: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...

Theo quy định của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ 1/1/2013 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước.

Với tên gọi mới như thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... thì theo quy định các sản phẩm này không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá của Nhà nước.

Vì vậy, theo chức năng nhiệm vụ được giao và để thống nhất trong công tác phối hợp quản lý, bình ổn giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá cũng như các văn bản hiện hành của Bộ Y tế; Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ cung cấp danh sách các Công ty sản xuất, kinh doanh sữa, danh mục các sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm là sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật Giá và danh mục các thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo dự kiến quy định của Chính phủ theo mẫu đính kèm.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

           

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Bộ Công Thương;

- Lưu : VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)             

 

 

 

 

Trần Văn Hiếu

 

 

 

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM SỮA, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

ĐÃ ĐƯỢC CẤP XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tên thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Nhóm sản phẩm

Nguồn gốc

Số chứng nhận

Ngày ban hành

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Trở về]

 
Trang web được tài trợ bởi dự án ETV2.
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220.2828, Fax: (84-4) 2220. 8091, Email: support@mof.gov.vn