Estimation state budget for 2019 (2nd est.)

Estimation state budget for 2019 (2nd est.) 04/06/2020 09:51:00 372

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán

ƯTH

 

 

 

2019

2019

No

 

 

(Plan 2019)

(2nd Est. 2019)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1.411.300

1.551.074

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1.315.706

1.389.932

2

Thu về vốn

Capital revenues

91.594

154.454

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

4.000

6.688

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1.633.300

1.747.987

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

429.300

438.371

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1.170.200

1.159.001

3

Chi từ nguồn vượt thu NSNN

Expenditures from higher-than-budgeted revenues

 

150.615

4

Dự phòng

Contingencies

33.800

 

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

222.000

202.972

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3,6%

3,36%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget (Deficit)

209.500

202.972

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets (Surplus)

12.500

 

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

196.799

188.770