Estimation state budget for 2020 (1st est)

Estimation state budget for 2020 (1st est) 10/12/2020 03:15:00 489

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán

ƯTH

 

 

 

2020

2020

No

 

 

(Plan 2020)

(1st Est. 2020)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,512,300

1,323,100

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,409,537

1,196,013

2

Thu về vốn

Capital revenues

97,763

122,087

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

5,000

5,000

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,747,100

1,686,210

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

470,600

495,362

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,239,100

1,190,848

3

Dự phòng

Contingencies

37,400

 

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

234,800

319.462-357.960

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3.44%

4,99%-5,59%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget

217,800

312,800

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets

17,000

6,662

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

245,031

224,369