Estimation state budget for 2020 (2nd est.)

Estimation state budget for 2020 (2nd est.) 08/04/2021 02:58:00 513

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán

Kết quả thực hiện

 

 

 

2020

2020

No

 

 

(Plan 2020)

(Actual outturn 2020)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,539,052

(1)

1,507,845

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,436,213

 

1,328,859

2

Thu về vốn

Capital revenues

97,763

 

174,161

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

5,076

 

4,825

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,773,766

(2)

1,787,950

 

Trong đó:

Of which:

 

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

497,260

 

550,028

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,239,106

 

1,237,922

3

Dự phòng

Contingencies

37,400

 

 

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

234,800

 

251,355

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3.44%

 

3.99%

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

245,031

 

222,461

Ghi chú:

(1) Bao gồm 26.752,8 tỷ đồng được bổ sung theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 128).

(2) Bao gồm 26.666,1 tỷ đồng được bổ sung theo Nghị quyết 128.