Estimation state budger for 6 months 2021

Estimation state budger for 6 months 2021 06/07/2021 10:37:00 456

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán

6 tháng đầu năm

 

 

 

2021

2021

No

 

 

(Plan 2021)

(6 months. 2021)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,343,330

775,025

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,222,833

695,432

2

Thu về vốn

Capital revenues

112,367

79,040

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

8,130

553

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,687,000

694,410

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

477,300

133,890

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,175,200

560,520

3

Dự phòng

Contingencies

34,500

 

C

Bội chi ngân sách (*)

Budget deficit

343,670

87000(*)

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

4.00%

 

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

264,899

145,062

Ghi chú: (*) Chênh lệch thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.