Final Accounts 2019

Final Accounts 2019 20/08/2021 04:30:00 547

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Quyết toán
2019

No

 

 

(Final Accounts 2019)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,553,611

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,391,030

2

Thu về vốn

Capital revenues

157,448

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

5,133

B

Thu chuyển nguồn từ năm trước

Brought forward revenues

434,357

C

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

Revenues from the financial reserve fund

1,101

D

Thu kết dư năm trước

Balance of local budget in the previous year

150,570

E

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,526,893

 

Trong đó:

Of which:

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

421,845

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,105,048

F

Chi kết chuyển năm sau

Brought forward expenditures

592,649

G

Bội chi ngân sách

Budget deficit

161,491

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

2.67%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget (Deficit)

161,491

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets (Surplus)

0

H

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

188,214