Estimation state budger for 9 months 2021

Estimation state budger for 9 months 2021 07/10/2021 03:51:00 716

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán
2021

9 tháng
2021

No

 

 

(Plan 2021)

(9 months. 2021)

 

GDP

GDP

9,000,000

5,985,244

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,343,330

1,077,430

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,222,833

968,936

2

Thu về vốn

Capital revenues

112,367

107,735

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

8,130

759

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,687,000

1,030,500

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

477,300

218,551

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,175,200

811,949

3

Dự phòng

Contingencies

34,500

 

C

Bội chi ngân sách (*)

Budget deficit

343,670

-46,930

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

4.00%

-0.78%

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

264,899

197,472

 

Ghi chú: (*) Cân đối NSNN 9 tháng vẫn đảm bảo (thặng dư 46.930 tỷ đồng)

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%