State budget plan for 2022

State budget plan for 2022 15/12/2021 10:22:00 1075

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt Chỉ tiêu Items Dự toán
      2022
No     (Plan 2022)
A Thu NSNN và viện trợ State budget revenues and grants 1.411.700
1 Thu từ thuế và phí Taxes and Fees 1.267.860
2 Thu về vốn Capital revenues 136.040
3 Thu viện trợ không hoàn lại Grants 7.800
B Tổng chi ngân sách nhà nước Total state expenditures 1.784.600
  Trong đó: Of which:  
1 Chi đầu tư phát triển Investment and development expenditures 526.106
2 Chi thường xuyên Current expenditures 1.219.494
3 Dự phòng Contingencies 39.000
C Bội chi ngân sách Budget deficit 372.900
  Bội chi so với GDP (%) Budget deficit/GDP (%) 4,0%
1 Ngân sách trung ương The Central Budget 347.900
2 Ngân sách địa phương Local Budgets 25.000
D Chi trả nợ gốc Principal repayment 199.786

 

 

 

Other News

Voted

Voting Score
0 / 5
1 votes
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%