Estimation state budger for Quarter I/2022

Estimation state budger for Quarter I/2022 05/04/2022 03:14:00 483

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Biểu số 01/CKQT

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán

2022

Quý I

2022

No

 

 

(Plan 2022)

(QI. 2022)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,411,700

460,600

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,267,860

409,127

2

Thu về vốn

Capital revenues

136,040

51,473

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

7,800

 

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,784,600

351,335

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

526,106

61,536

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,219,494

289,799

3

Dự phòng

Contingencies

39,000

 

C

Bội chi ngân sách (*)

Budget deficit

372,900

-109,265(*)

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

4.00%

-5.12%

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

199,786

45,717

 

Ghi chú: (*) Thặng dư ngân sách địa phương. Cân đối NSTW và NSĐP quý I/2022 được đảm bảo

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%