Estimation state budget for 2021 (2nd est.)

Estimation state budget for 2021 (2nd est.) 13/05/2022 12:21:00 454

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

Biểu số 1

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán
2021

Kết quả thực hiện
2021

No

 

 

(Plan 2021)

(Actual outturn 2021)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1,343,330

1,568,453

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1,222,833

1,378,716

2

Thu về vốn

Capital revenues

112,367

186,391

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

8,130

3,346

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1,687,000

1,854,940

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

                477,300

                       515,881

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

              1,175,200

                    1,187,659

3

Dự phòng

Contingencies

34,500

 

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

343,670

286,487

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

4%

3.41%

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

264,899

243,027

 

 

Other News

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%