Estimation state budget for 2022 (2nd est.)

Estimation state budget for 2022 (2nd est.) 06/06/2023 10:49:00 354

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Stt

Chỉ tiêu

Items

Kết quả thực hiện 2022

No

 

 

(Actual outturn 2022)

A

Thu NSNN viện trợ

State budget revenues and grants

1,815,470

1

Thu từ thuế phí

Taxes and Fees

1,597,192

2

Thu về vốn

Capital revenues

210,142

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

8,136

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

2,158,100

 

Trong đó:

Of which:

 

1

Chi đầu phát triển

Investment and development expenditures

638,142

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1,200,897

3

Dự phòng

Contingencies

 

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

342,630

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3.60%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget

333,430

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets

9,200

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

195,076

 

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%