Final Accounts 2021

Final Accounts 2021 24/07/2023 02:40:00 327

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Quyết toán 2021

No

 

 

(Final Accounts 2021)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1.591.411

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1.388.179

2

Thu về vốn

Capital revenues

186.047

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

17.185

B

Thu chuyển nguồn từ năm trước

Brought forward revenues

643.406

C

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

Revenues from the financial reserve fund

12.679

D

Thu kết dư năm trước

Balance of local budget in the previous year

140.410

E

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

1.708.088

 

Trong đó:

Of which:

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

540.046

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1.168.042

F

Chi kết chuyển năm sau

Brought forward expenditures

776.351

G

Bội chi ngân sách

Budget deficit

214.053

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

2,52%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget (Deficit)

211.650

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets (Surplus)

2.403

H

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

241.874

 

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%