Quyết định số 92/QĐ-QLG ngày 26/3/2015 của Cục Quản lý giá v.v ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá

Quyết định số 92/QĐ-QLG ngày 26/3/2015 của Cục Quản lý giá v.v ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá 30/03/2015 16:31:00 1658

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 92/QĐ-QLG ngày 26/3/2015 của Cục Quản lý giá v.v ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá

30/03/2015 16:31:00

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đinh, Cục trưởng Cục Quản lý giá sẽ điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục cho phù hợp với yêu cầu công tác từng thời kỳ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Cục Quản lý giá được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015 và thay thế các Quyết định số 189/QĐ - QLG ngày 25/8/2009, Quyết định số 95/QĐ - QLG ngày 28/5/2010 của Cục trưởng Cục Quản lý giá.