Công bố danh sách và trao thẻ thẩm định viên về giá

Công bố danh sách và trao thẻ thẩm định viên về giá 08/01/2016 16:15:00 3218

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công bố danh sách và trao thẻ thẩm định viên về giá

08/01/2016 16:15:00

Ngày 28/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2797/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 về việc cấp Thẻ thẩm định viên về giá. Theo đó có 221 thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ tại kỳ thi thẩm định viên về giá do Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Bộ Tài chính chính tổ chức.

Đồng thời, căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-BTC nói trên, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 01/TB-QLG ngày 07/01/2016 về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ X năm 2015 cho 221 thí sinh thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ tại kỳ thi thẩm định viên về giá. Thời gian trao thẻ: từ 8h15 - 11h30 ngày 18/01/2016. Địa điểm trao thẻ: Phòng số 106 - trụ sở Bộ Tài chính.

Các tin khác