Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 của BTC Về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hoá năm 2017 (lần 2)

Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 của BTC Về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hoá năm 2017 (lần 2) 10/02/2017 16:26:00 2304

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 của BTC Về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hoá năm 2017 (lần 2)

10/02/2017 16:26:00