Bộ Tài chính thông báo việc xóa tên thẩm định viên về giá không đủ điều kiện hành nghề tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS

Bộ Tài chính thông báo việc xóa tên thẩm định viên về giá không đủ điều kiện hành nghề tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS 18/04/2019 10:11:00 240

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính thông báo việc xóa tên thẩm định viên về giá không đủ điều kiện hành nghề tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS

18/04/2019 10:11:00

Bộ Tài chính thông báo việc xóa tên thẩm định viên về giá không đủ điều kiện hành nghề tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Căn cứ Công văn số 15/2019/CV-AMAXS ngày 16/4/2019 của Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS;

Bộ Tài chính thông báo về điều kiện hành nghề của thẩm định viên và điều kiện hoạt động của của Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS như sau:

1. Xóa tên thẩm định viên về giá không đủ điều kiện hành nghề:

Xóa tên kể từ ngày 13/4/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS

1

Võ Văn Mạnh

1976

Nam

Quảng Ngãi

VII11.599

27/09/2012

Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX

1

Hoàng Duy Quang

1983

Nam

Nghệ An

GĐ CN

VII11.627

20/01/2015

2. Về điều kiện hoạt động của Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS

Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS không đảm bảo điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Luật giá kể từ ngày 13/4/2019. Trường hợp Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 13/4/2019, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác. Đồng thời, Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trong trường hợp có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sai phạm theo quy định tại điểm b Điều 19 Nghị định số 89/20136/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Các tin khác