Thông báo 565/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Thông báo 565/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp 19/08/2019 14:28:00 640

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo 565/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

19/08/2019 14:28:00

Thông báo 565/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày đảo bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá

image

1.1. Công ty TNHH FAVI (132/TĐG)

Kể từ ngày 08/4/2019, Công ty TNHH FAVI đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá năm 2019. Các thẩm định viên có tên dưới đây đăng ký hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH FAVI được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 08/4/2019, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 07/4/2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Vân

1983

Nữ

Nghệ An

VI10.442

05/10/2011

2

Nguyễn Thanh Diệu

1974

Nam

Thanh Hóa

PGĐ

II05036

13/01/2009

3

Trần Ngọc Sơn

1961

Nam

Nam Định

TĐV

II05056

13/01/2009

1.2. Công ty CP Tập đoàn định giá DATC (283/TĐG)

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty CP Tập đoàn định giá DATC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá năm 2019. Các thẩm định viên có tên dưới đây đăng ký hành nghề thẩm định giá tại Công ty CP Tập đoàn định giá DATC được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày ban hành Thông báo này, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày /2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Anh Trung

1979

Nam

Vĩnh Phúc

TGĐ

XII17.1877

21/12/2017

2

Trần Cẩm Thạch

1975

Nam

Phú Thọ

CTHĐQT, TĐV

XII17.1837

21/12/2017

3

Nguyễn Thị Thắm

1984

Nữ

Phú Thọ

TĐV

XII17.1847

21/12/2017

1.3. Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC (314/TĐG)

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá năm 2019. Các thẩm định viên có tên dưới đây đăng ký hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày ban hành Thông báo này, không được ký Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày /2019:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lý Hưng Thành

1985

Nam

Sóc Trăng

TGĐ

X15.1399

28/12/2015

2

Nguyễn Trọng Nguyện

1985

Nam

Quảng Bình

TĐV

XII17.1808

21/12/2017

3

Huỳnh Thanh Tuyền

1985

Nữ

Quảng Nam

TĐV

VII11.693

27/9/2012

2. Điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2019

2.1. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á (022/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 08/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á:

2.2. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Thị Thư

1987

Nữ

Quảng Nam

PP

X15.1423

28/12/2015

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (030/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá Hoàng Quân:

- 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Vân Anh

1989

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

XII17.1665

21/12/2017

Xóa tên kể từ ngày 25/4/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân:

2.3. 

2.3. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Minh Tâm

1982

Nam

Bắc Ninh

TĐV

VIII13.946

10/12/2013

Công ty TNHH Định giá CIMEICO (037/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Anh Tuấn

1992

Nam

Hà Nam

TĐV

XIII18.2087

27/12/2018

- Xóa tên kể từ ngày 15/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

2.4. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hạnh Nguyên

1990

Nữ

Hà Nội

TĐV

X15.1364

28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

- Điều chuyển kể từ ngày 27/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Kiểm toán ASCO về đăng ký hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán ASCO tại Hải Phòng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Đăng Khánh

1980

Nam

Hải Phòng

GĐ CN

VIII13.841

10/12/2013

- Điều chuyển kể từ ngày 27/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau tại Thông báo số 310/TB-BTC ngày 25/3/2019 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Kiểm toán ASCO về đăng ký hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán ASCO tại Hải Phòng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Thanh Sơn

1978

 Nam

Hải Phòng

TĐV

XIII18.2043

27/12/2018

- Điều chuyển kể từ ngày 27/5/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Thông báo số 257/TB-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Kiểm toán ASCO về đăng ký hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO – Chi nhánh miền Bắc:

2.5. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức v

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thành Tuấn

1979

Nam

Hà Nội

GĐ CN

XIII18.2089

27/12/2018

2

Lê Tuấn Quang

1986

Nam

Nghệ An

TĐV

XI16.1587

22/12/2016

Công ty CP TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam (058/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam:

2.6. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Võ Tố Uyên

1982

Nữ

Bình Định

TĐV

XIII18.2097

27/12/2018

Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam:

2.7. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Thanh Tân

1979

Nam

Nghệ An

TĐV

XII17.1836

21/12/2017

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT (081/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT:

2.8. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Chu Thái Hòa

1986

Nam

Thái Bình

TĐV

XI16.1505

22/12/2016

Công ty CP Thẩm định giá Đông Á (090/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Đông Á:

2.9. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Kim Long

1983

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.854

10/12/2013

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (111/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam:

2.10. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hồng Sơn

1988

Nam

Nam Định

TĐV

XII17.1831

21/12/2017

Công ty CP DCF Việt Nam (130/TĐG)

- Điều chuyển đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 01/6/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP DCF Việt Nam như sau:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

Công ty CP DCF Việt Nam

1

Huỳnh Cẩm Loan

1981

Nữ

Long An

TĐV

IX14.1147

20/01/2015

Chi nhánh Công ty CP DCF Việt Nam tại Hà Nội

1

Phạm Trung Quân

1986

Nam

Đồng Tháp

TĐV

X15.1385

28/12/2015

- Xóa tên đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 01/6/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP DCF Việt Nam:

2.11. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Mai Xuân Khoa

1988

Nam

Khánh Hòa

TĐV

XII17.1768

21/12/2017

2

Lê Văn Mười

1985

Nam

Nam Định

TĐV

X15.1352

28/12/2015

Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam (138/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam:

2.12. 

2.12. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đặng Việt Phương

1972

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.911

10/12/2013

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Kiên Giang

1978

Nam

Ninh Bình

TĐV

VII11.514

27/09/2012

- Xóa tên kể từ ngày 30/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu:

2.13. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đào Y Dương

1973

Nam

Hưng Yên

TĐV

X15.1269

28/12/2015

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông (167/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông:

2.14. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Tiến Hồng

1978

Nam

Yên Bái

TĐV

XIII18.1971

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (171/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam:

2.15. 

2.15. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Chuyên

1985

Nữ

Nghệ An

TĐV

VIII13.731

10/12/2013

Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời (180/TĐG)

- Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 24/3/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Thu Hiền

1987

Nữ

Phú Thọ

TĐV

X15.1294

28/12/2015

- Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 15/4/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Bùi Xuân Thuận

1984

Nam

Nghệ An

TĐV

XII17.1857

21/12/2017

- Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 27/4/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời:

2.16. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Văn Tuyên

1988

Nam

Nam Định

TĐV

XII17.1894

21/12/2017

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam (198/TĐG)

Điều chuyển kể từ ngày 22/4/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam sang hành nghề tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh :

2.17. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Thị Tuyết Mai

1989

Nữ

Thái Bình

GĐCN

XI16.1546

22/12/2016

2

Nguyễn Văn Hạnh

1981

Nam

Hà Nam

TĐV

VIII13.778

10/12/2013

Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam (223/TĐG)

- Điều chỉnh chức vụ kể từ ngày 27/5/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lâm Trường An

1976

Nam

Nghệ An

TGĐ

I05001

13/01/2009

2

Đinh Anh Tài

1978

Nam

Nghệ An

PTGĐ

VII11.640

27/9/2012

- Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 01/4/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam:

2.18. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Hoàng Nam

1990

Nam

Thái Bình

TĐV

XII17.1799

21/12/2017

Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim (249/TĐG)

Điều chỉnh chức vụ kể từ ngày 22/4/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim:

2.19. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Quang Tùng

1983

Nam

Phú Thọ

VII11.689

27/09/2012

2

Nguyễn Văn Hùng Cường

1989

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

X15.1246

28/12/2015

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Toàn Cầu (256/TĐG)

Điều chỉnh chức vụ kể từ ngày 27/5/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu:

2.20. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Trung

1984

Nam

Hà Nội

CT HĐTV, TGĐ

XI16.1640

22/12/2016

2

Hoàng Thị Tâm

1989

Nữ

Hải Phòng

TĐV

XI16.1598

22/12/2016

Công ty CP Thẩm định giá FARGO (261/TĐG)

Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 27/5/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá FARGO:

2.21. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Quỳnh Nga

1979

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

VIII13.880

10/12/2013

Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn và Đào tạo quốc tế IVMA (287/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn và Đào tạo quốc tế IVMA:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thùy Liên

1992

Nữ

Hải Dương

TĐV

XIII18.2002

27/12/2018

- Xóa tên kể từ ngày 01/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn và Đào tạo quốc tế IVMA:

2.22. 

2.22. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Quốc Hưng

1989

Nam

Phú Thọ

TĐV

X15.1315

28/12/2015

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam (326/TĐG)

  - Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Thị Xuân Lựu

1985

Nữ

Quảng Trị

TĐV

X15.1346

28/12/2015

  - Xóa tên kể từ ngày 15/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 326/TB-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam, như sau:

2.23. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Thịnh

1981

Nữ

Quảng Nam

TĐV

VIII13.990

10/12/2013

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày 27/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam tại Quảng Ninh:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Văn Duẩn

1981

Nam

Thái Bình

PGĐ, GĐ CN

XII17.1681

21/12/2017

- Điều chuyển kể từ ngày 27/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam về đăng ký hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam tại Quảng Ninh:

2.24. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Quyên

1986

Nữ

Hà Nội

TĐV

VII11.633

27/9/2012

Công ty CP Tư vấn tài chính và Thẩm định giá Quảng Nam (264/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 15/02/2019 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề tại Công ty CP Tư vấn tài chính và Thẩm định giá Quảng Nam căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BTC ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 264/TĐG cấp lần đầu ngày 01/11/2017 của Công ty CP Tư vấn tài chính và Thẩm định giá Quảng Nam và tại Thông báo số 136/TB-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính:

2.25. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Sơn

1975

Nam

Quảng Nam

VIII13.943

10/12/2013

2

Lê Cao Thanh

1988

Nam

Quảng Nam

PGĐ

XII17.1838

21/12/2017

3

Lê Thị Thịnh

1981

Nữ

Quảng Nam

TĐV

VIII13.990

10/12/2013

Công ty CP Thẩm định giá Thái Bình Dương (280/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 06/6/2019 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề tại Công ty CP Thẩm định giá Thái Bình Dương căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 280/TĐG cấp lại lần thứ 1 ngày 12/6/2018 của Công ty CP Thẩm định giá Thái Bình Dương và tại Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính:

2.26. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Bích

1982

Nữ

Bắc Ninh

XII17.1671

21/12/2017

2

Nguyễn Tùng Lâm

1987

Nam

Hà Nội

TĐV

XI16.1533

22/12/2016

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

1983

Nữ 

Hà Nội

TĐV

XII17.1722

21/12/2017

Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng (327/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng:

2.27. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Ngọc Sơn

1985

Nam

Đồng Nai

TĐV

XIII18.2041

27/12/2018

Công ty CP BHP Việt Nam (332/TĐG)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày 27/5/2019 tại Công ty CP BHP Việt Nam như sau:

2.28. 

2.28. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Chí Đức

1983

Nam

Hà Nội

IX14.1094

20/01/2015

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

1983

Nữ

Nam Định

TĐV

XIII18.1981

27/12/2018

3

Nguyễn Thị Thanh Thúy

1984

Nữ

Hà Nội

TĐV

VIII13.997

10/12/2013

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc (333/TĐG)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày 27/5/2019 tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc như sau:

2.29. 

2.29. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ TĐV

Ngày cấp

1

Phạm Ngọc Tưởng

1987

Nam

Hải Phòng

XIII18.2093

27/12/2018

2

Phạm Thị Bích Thìn

1988

Nữ

Lạng Sơn

TP

XIII18.2056

27/12/2018

3

Vũ Thị Châm

1990

Nữ

Hải Phòng

TĐV

XIII18.1914

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá PSD (334/TĐG)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày 27/5/2019 tại Công ty CP Thẩm định giá PSD như sau:

2.30. 

2.30. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ TĐV

Ngày cấp

1

Nguyễn Thành Trung

1984

Nam

Hà Nội

XII17.1879

21/12/2017

2

Lạc Văn Thanh

1990

Nam 

Bắc Giang

TP

XIII18.2050

27/12/2018

3

Đỗ Thu Huyền

1990

Nữ 

Hà Nội

TĐV

XIII18.1986

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá & Bất động sản NAVICO (335/TĐG)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 kể từ ngày 27/5/2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá & Bất động sản NAVICO như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ TĐV

Ngày cấp

1

Nguyễn Thế Anh

1983

Nam

Bắc Giang

TGĐ

VII11.462

27/9/2012

2

Nguyễn Thị Hương

1978

Nữ

Hà Nội

TĐV

VIII13.832

10/12/2013

3

Bùi Phương Huyền

1979

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

VII11.565

27/9/2012

Các tin khác