Thông báo 694/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Thông báo 694/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp 18/09/2019 15:41:00 648

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo 694/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

18/09/2019 15:41:00

Thông báo 694/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

image

Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2019 như sau:

1. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (001/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Chi nhánh Miền Nam - Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Hải Châu

1989

Nam

Thanh Hóa

TĐV

X15.1250

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC:

2. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Hoàng Hà

1976

Nữ

Hưng Yên

PGĐ Ban

I05008

13/01/2009

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn (007/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thanh Hằng

1978

Nữ

Long An

TĐV

VIII13.785

10/12/2013

image

3. Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC (021/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC:

4. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Việt Hưng

1980

Nam

Hưng Yên

TĐV

XI16.1522

22/12/2016

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV (024/TĐG)

Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 15/8/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Hữu Văn

1977

Nam

Hà Nam

TP

V09.303

01/07/2010

5. Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín (040/TĐG)

Thay đổi chức vụ kể từ ngày 06/8/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín:

6. 

6. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hưng Long

1976

Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu

VII11.595

27/09/2012

2

Ngô Duy Anh Xuân Sơn

1984

Nam

Nam Định

TĐV

X15.1393

28/12/2015

Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh (051/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

1989

Nữ

TP. HCM

IX15.1427

28/12/2015

2

Trần Công Úc

1990

Nam

Thanh Hóa

TĐV

XIII18.2096

27/12/2018

Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh tiếp tục đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019. Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh không được phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 25/8/2019.

7. Công ty TNHH Thẩm định giá AAA (055/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá AAA:

8. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Huy Hoàng

1990

Nam

Thái Bình

TĐV

XIII18.1967

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam (076/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 15/7/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá VNG:

9. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Mã Lương

1978

Nam

Nghệ An

TĐV

XI16.1541

22/12/2016

Công ty TNHH Kiểm toán FAC (142 /TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC:

10. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Trọng Huy

1974

Nam

Khánh Hòa

TĐV

XIII18.1983

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam (156/TĐG)

- Điều chuyển kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam về đăng ký hành nghề tại Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Hà

1976

Nam

Thái Bình

PTGĐ, PGĐ CN

IX14.1103

20/01/2015

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

11. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Duyên

1986

Nữ

Bắc Giang

TĐV

VIII13.752

10/12/2013

Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (199/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 30/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á, như sau:

12. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Kim Anh

1977

Nữ

Hưng Yên

TĐV

VII11.459

27/9/2012

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội (203/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày 06/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

1983

Nữ 

Hà Nội

TĐV

XII17.1722

21/12/2017

- Điều chuyển kể từ ngày 06/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính từ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội sang Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh:

13. 

13. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Bùi Thanh Kim Huệ

1983

Nữ

Ninh Bình

CT HĐQT, PTGĐ, GĐ CN

XII17.1740

21/12/2017

Công ty TNHH Kiểm toán VACO (207/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 05/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO:

14. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Huy Thành

1991

Nam

Hải Dương

TĐV

XII17.1841

21/12/2017

Công ty TNHH Định giá Tâm Sen (225/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Định giá Tâm Sen:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hạnh Nguyên

1990

Nữ

Hà Nội

TĐV

X15.1364

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 30/6/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Định giá Tâm Sen:

15. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thu Hà

1956

Nữ

Hà Nội

TĐV

06143

13/01/2009

Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá (252/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 13/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá:

16. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Như Quỳnh

1985

Nữ

Nam Định

PGĐ

X15.1389

28/12/2015

Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội (258/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hoàng Phạm Quốc Việt

1985

 Nam

Nam Định

TĐV

XIII18.2103

27/12/2018

- Xóa tên kể từ ngày 05/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội:

17. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Đức Nhân

1986

Nam

Quảng Trị

PTGĐ

XI16.1563

22/12/2016

Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng (311/TĐG)

  - Bổ sung kể từ ngày 06/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đào Y Dương

1973

Nam

Hưng Yên

TGĐ

X15.1269

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 06/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng:

18. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thanh Hằng

1978

Nữ

Long An

TGĐ

VIII13.785

10/12/2013

Công ty CP CITICS 319/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty Cổ phần CITICS:

19. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Mai Xuân Khoa

1988

Nam

Khánh Hòa

TĐV

XII17.1768

21/12/2017

Công ty CP Thẩm định giá SValue (321/TĐG)

Thay đổi chức vụ kể từ ngày 06/8/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá SValue:

20. 

20. 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Oanh

1982

Nữ

Hà Nam

CTHĐQT, TGĐ

VIII13.903

10/12/2013

2

Vũ Thị Thanh Huyền

1984

Nữ

Nam Định

TĐV

VIII13.826

10/12/2013

Công ty CP Thương mại dịch vụ và Thẩm định giá Tầm Nhìn Việt (325/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thương mại dịch vụ và Thẩm định giá Tầm Nhìn Việt:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Đăng Khoa

1979

Nam

Hà Nam

TĐV

VII11.577

27/9/2012

  Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.

Các tin khác