Thông báo 717/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Thông báo 717/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp 18/09/2019 15:42:00 709

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo 717/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

18/09/2019 15:42:00

Thông báo 717/TB-QLG điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2019

image

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (006/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Thị Xuân

1991

Nữ

Thái Bình

PP

XI16.1660

22/12/2016

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á (022/TĐG)

Thay đổi chức vụ kể từ ngày 22/8/2019 đối với thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại danh sách hành nghề Chi nhánh Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á tại Hà Nội.

image

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Khắc Minh

1986

Nam

Hà Nội

GĐ CN

XII17.1790

21/12/2017

- Xóa tên kể từ ngày 20/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Chi nhánh Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á tại Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Bá Bùi

1989

Nam

Hà Nội

GĐ CN

X15.1242

28/12/2015

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Minh Tâm

1972

Nam

Tiền Giang

PTGĐ

IV06207

13/01/2009

ng ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (026/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 15/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lại Trường Dương

1985

Nam

Thanh Hóa

TĐV

IX14.1086

20/01/2015

Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín (040/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày 22/8/2019 đối với 02 thẩm định viên về giá sau vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản sản năm 2019 tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Bích

1982

Nữ

Bắc Ninh

GĐ CN

XII17.1671

21/12/2017

2

Nguyễn Thị Tuyết

1979

Nữ

Nghệ An

TĐV

VIII13.970

10/12/2013

- Xóa tên kể từ ngày 31/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

1978

Nữ

Thừa Thiên Huế

TĐV

V09.258

01/07/2010

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (064/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 17/7/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trịnh Thị Thúy Vân

1982

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

VIII13.1028

10/12/2013

Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế (093/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Duy Đức

1989

Nam

Nghệ An

TĐV

X15.1275

28/12/2015

Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội (221/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Duyên

1986

Nữ

Bắc Giang

TĐV

VIII13.752

10/12/2013

2

Lê Thị Như Quỳnh

1985

Nữ

Nam Định

TĐV

X15.1389

28/12/2015

Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải (278/TĐG)

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Ngọc Tân

1991

Nam

Nghệ An

TĐV

XIII18.2045

27/12/2018

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Minh Nhật

1991

Nam

Hà Nội

TĐV

XI16.1566

22/12/2016