Thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính

Thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính 26/09/2019 09:36:00 2016

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính

26/09/2019 09:36:00

Thông báo danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Ngày 17/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 764/TB-BTC về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2019 thay thế Thông báo số 586/TB-BTC ngày 10/9/2018.

1110_sYa.jpg

Theo Thông báo 764/TB-BTC, có 218 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính, đây là các doanh nghiệp có quy mô sản xuất chiếm thị phần lớn, có tính đại diện cho từng vùng miền trong cả nước và mạng lưới sản xuất kinh doanh trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Thông báo này thay thế Thông báo số 586/TB-BTC ngày 10/9/2018 của Bộ Tài chính thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) kể từ ngày 30/9/2019.

Bo3.jpg

Các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ theo Thông báo này tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) mà kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá nhưng chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng đó tại Bộ Tài chính thì phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng này về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

679845ceb5885cd60599.jpg

Khi doanh nghiệp thuộc danh sách tại Thông báo này thay đổi tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ doanh nghiệp thì phải gửi thông báo về thay đổi này đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.

Căn cứ danh sách doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông báo này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá và kê khai giá tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành (nếu có).