Thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp tháng 10/2019

Thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp tháng 10/2019 28/10/2019 09:52:00 442

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp tháng 10/2019

28/10/2019 09:52:00

Thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá (tháng 10/2019)

Thong bao 1.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và việc rà soát, điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp; ngày 15/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 881/TB-BTC về việc điều chỉnh thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo xóa tên 6 thẩm định viên, bổ sung 12 thẩm định viên tại 13 doanh nghiệp thẩm định giá có tên dưới dây:

1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC (008/TĐG)

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (041/TĐG)

3. Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín (047/TĐG)

4. Công ty TNHH Thẩm định giá AAA (055/TĐG)

5. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, thuế Việt Nam (070/TĐG)

6. Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín (125/TĐG)

7. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

8. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông (167/TĐG)

9. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (180/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật (211/TĐG)

11. Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô (213/TĐG)

12. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

13. Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC (314/TĐG)

Cụ thể thông tin như sau:

1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC (008/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC:

2. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Tô Công Thành

1957

Nam

Long An

TĐV

06081Đ1

13/01/2009

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (041/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/10/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC:

3. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Xuân Mạnh

1980

Nam

Hưng Yên

TP

IX14.1152

20/01/2015

Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín (047/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thương Tín:

4. 

4. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Xuân Tiến

1989

 Nam

Đắk Lắk

PP

XIII18.2071

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá AAA (055/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 16/7/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá AAA:

5. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Đức Tài

1986

Nam

Hà Nam

TĐV

X15.1396

28/12/2015

Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, thuế Việt Nam (070/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 15/5/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam:

6. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Bùi Tuấn Phương

1984

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

IX14.1176

20/01/2015

Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín (125/TĐG)

- Xóa tên đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây kể từ ngày 23/8/2019 tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 ban hành kèm theo Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Dương Hồng Điệp

1979

Nữ

Hưng Yên

TĐV

IX14.1090

20/01/2015

- Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 04 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín:

7. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Tạ Kim Thanh

1982

Nữ

Hà Nội

TĐV

XIII18.2048

27/12/2018

2

Cao Hữu Kiên

1990

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

XIII18.1996

27/12/2018

3

Nguyễn Minh Thắng

1992

Nam

Ninh Bình

TĐV

XIII18.2046

27/12/2018

4

Hà Mạnh Cường

1991

Nam

Thanh Hóa

TĐV

XIII18.1927

27/12/2018

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 18/9/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Thông báo số 565/TB-BTC ngày 16/7/2019 của Bộ Tài chính tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu:

8. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Kiên Giang

1978

Nam

Ninh Bình

TĐV

VII11.514

27/09/2012

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông (167/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông:

9. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Đào Thị Bích Hường

1974

Nữ

Hải Phòng

TĐV

VII11.562

27/9/2012

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (108/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

10. 

10. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hoàng Việt

1991

Nam

Nam Định

TĐV

XIII18.2100

27/12/2018

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật (211/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật:

11. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Ngô Thị Xuân

1991

Nữ

Thái Bình

TP

XI16.1660

22/12/2016

Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô (213/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô:

12. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thị Như Ái

1977

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

VI10.331

05/10/2011

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

Xóa tên kể từ ngày 01/10/2019 đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây tại Thông báo số 359/TB-BTC ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam:

13. 

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Vũ Hiệp

1990

 Nam

Nam Định

TĐV

XIII18.1965

27/12/2018

Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC (314/TĐG)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thị Trà Ly

1990

Nữ

Quảng Bình

TĐV

XI16.1542

22/12/2016

2

Trương Văn Huy

1989

Nam

Quảng Nam

TĐV

XIII18.1984

27/12/2018

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)