Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 3)

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 3) 04/02/2020 11:03:00 380

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 3)

04/02/2020 11:03:00

Thông báo số 63/TB-BTC ngày 15/1/2020 công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; ngày 15/1/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 63/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 01 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 09 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1. Công ty TNHH Thẩm định giá Minh Khang (331/TĐG)

2. Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức (020/TĐG)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (031/TĐG)

4. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (050/TĐG)

5. Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế (093/TĐG)

6. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc (109/TĐG)

7. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam (156/TĐG)

8. Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông (167/TĐG)

9. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam (326/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi