Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 4)

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 4) 12/02/2020 10:59:00 342

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 1 (đợt 4)

12/02/2020 10:59:00

Thông báo số 94/TB-BTC ngày 21/1/2020 công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; ngày 21/1/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 94/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 02 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 18 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1. Công ty CP Thẩm định giá Miền Trung (151/TĐG)

2. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Galaxy Việt Nam (343/TĐG)

3. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (002/TĐG)

4. Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu (034/TĐG)

5. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

6. Công ty TNHH Thẩm định giá MHD (056/TĐG)

7. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K (061/TĐG)

8. Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

9. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (083/TĐG)

10. Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam (089/TĐG)

11. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (181/TĐG)

12. Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô (213/TĐG)

13. Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội (221/TĐG)

14. Công ty TNHH Thẩm định giá Valid (237/TĐG)

15. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin (238/TĐG)

16. Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín (246/TĐG)

17. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

18. Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong (266/TĐG)

19. Công ty CP Thẩm định giá Gia Linh (328/TĐG)

20. Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam (342/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

KHÁNH LY