Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2 17/02/2020 17:19:00 827

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2

17/02/2020 17:19:00

Thông báo số 142/TB-BTC ngày 12/2/2020 công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 12/2/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 142/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 30 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo đính chính thông tin tạo 06 doanh nghiệp thẩm định giá; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1. Công ty CP Thẩm định giá AVALUE Việt Nam (011/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá EXIM (013/TĐG)

3. Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC (021/TĐG)

4. Công ty CP Thẩm định giá BTCValue (023/TĐG)

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (031/TĐG)

6. Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín (040/TĐG)

7. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

8. Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín (047/TĐG)

9. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (050/TĐG)

10. Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam (076/TĐG)

11. Công ty TNHH Thẩm định giá Tiền Phong (078/TĐG)

12. Công ty CP VINA SLC (079/TĐG)

13. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng (092/TĐG)

14. Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt (104/TĐG)

15. Công ty CP Thẩm định giám định Đà Nẵng (159/TĐG)

16. Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (171/TĐG)

17. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (199/TĐG)

18. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

19. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Toàn Cầu (256/TĐG)

20. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Hưng Thịnh Phát (298/TĐG)

21. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và Thẩm định giá LAHA (330/TĐG)

22. Công ty CP Thẩm định giá PSD (334/TĐG)

23. Công ty TNHH Dịch vụ thẩm định giá AV Việt Nam (360/TĐG)

24. Công ty CP Thẩm định giá trị Việt (361/TĐG)

25. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars (362/TĐG)

26. Công ty CP Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam (363/TĐG)

27. Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành (364/TĐG)

28. Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt (365/TĐG)

29. Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dịch vụ và Thẩm định giá Đông Bắc (366/TĐG)

30. Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới (367/TĐG)

31. Công ty CP Thẩm định giá Hải Phòng (066/TĐG)

32. Công ty TNHH Thẩm định giá Tiền Phong (078/TĐG)

33. Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam (089/TĐG)

34. Công ty CP Thẩm định Giám định Đà Nẵng (159/TĐG)

35. Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng (311/TĐG)

36. Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh (329/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi