Thay đổi lấy năm 2020 làm gốc so sánh để tính các chỉ tiêu thống kê

Thay đổi lấy năm 2020 làm gốc so sánh để tính các chỉ tiêu thống kê 20/02/2020 14:32:00 2555

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thay đổi lấy năm 2020 làm gốc so sánh để tính các chỉ tiêu thống kê

20/02/2020 14:32:00

Thay đổi lấy năm 2020 làm gốc so sánh để tính các chỉ tiêu thống kê

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã kí ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Theo đó, Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho thông tư cũ đang lấy năm 2010 làm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hệ thống chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh; phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và chuyển giá trị của các chỉ tiêu thống kê theo năm gốc 2010 và 2020.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân biên soạn chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh gồm: Tổng cục Thống kê; tổ chức thống kê thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức khác ở Trung ương; người làm công tác thống kê; tổ chức, cá nhân sử dụng các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Thông tư đưa ra hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và hệ thống chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và các phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2020 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 4/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Bảng giá cố định năm 2010 không còn phù hợp với tình hình thực tế; hệ thống chỉ số giá có bất cập trong thời gian tính toán và công bố chỉ số giá và cần phải xác định các quyền số chi tiết phục vụ biên soạn chỉ số giá kịp thời vào năm đổi rổ hàng hóa năm 2020. Việc chuyển đổi này thực sự cần thiết để đảm bảo những quy định so sánh mới phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và tạo ra số liệu theo giá so sánh đạt yêu cầu, phán ánh được biến động thực tế của cả nước và tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, phương thức tính chuyển như sau:

1. Chuyển giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2010 về giá năm gốc 2020 như sau:

Giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2020

=

Giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2010

x

Chỉ số giá tương ứng của  năm 2020 so với năm 2010

2. Chuyển giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2020 về giá năm gốc 2010 như sau:

Giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2010

=

Giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2020

Chỉ số giá tương ứng của năm 2020 so với năm 2010

Ngô Trang

ĐTN