Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2 (đợt 2)

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2 (đợt 2) 16/03/2020 15:32:00 297

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 2 (đợt 2)

16/03/2020 15:32:00

Thông báo số 184/TB-BTC ngày 26/2/2020 công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 26/2/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 184/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 07 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 22 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau

1.Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá tài sản Việt Nam (265/TĐG)

2.Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá P-Value (341/TĐG)

3.Công ty CP Thẩm định giá Caliva (368/TĐG)

4.Công ty CP Định giá & Tư vấn Useful (369/TĐG)

5.Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định ASIA PACIFIC (370/TĐG)

6.Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá An Việt (371/TĐG)

7.Công ty TNHH Thẩm định giá Hải An (372/TĐG)

8.Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC (001/TĐG)

9.Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (006/TĐG)

10.Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (014/TĐG)

11.Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu (034/TĐG)

12.Công ty CP Thẩm định ASIAN (035/TĐG)

13.Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh (051/TĐG)

14.Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

15.Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam (082/TĐG)

16.Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam (096/TĐG)

17.Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh (098/TĐG)

18.Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (106/TĐG)

19.Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín (128/TĐG)

20.Công ty CP Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành (134/TĐG)

21.Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (139/TĐG)

22.Công ty TNHH PKF Việt Nam (170/TĐG)

23.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (181/TĐG)

24.Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska (204/TĐG)

25.Công ty TNHH Thông tin và Tư vấn Định giá (252/TĐG)

26.Công ty CP Thẩm định giá VALEX (268/TĐG)

27.Công ty CP Thẩm định giá Đồng Tiến (288/TĐG)

28.Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VAA (323/TĐG)

29.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Laha (330/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

KHÁNH LY