Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 3

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 3 16/03/2020 15:34:00 191

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về điều kiện hành nghề Thẩm định giá tháng 3

16/03/2020 15:34:00

Thông báo số 208/TB-BTC ngày 05/3/2020 công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 05/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 208/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 03 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 09 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau

1. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc (333/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá Sao Việt (373/TĐG)

3. Công ty TNHH Định giá Sài Gòn – Thăng Long (374/TĐG)

4. Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam (004/TĐG)

5. Công ty CP Thẩm định giá EXIM (013/TĐG)

6. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (041/TĐG)

7. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

8. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội (052/TĐG)

9. Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời (180/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá & Đầu tư Quốc tế (191/TĐG)

11. Công ty CP CITICS (319/TĐG)

12. Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh (329/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

KHÁNH LY