Thông báo số 241/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 2)

Thông báo số 241/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 2) 24/04/2020 14:46:00 411

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 241/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 2)

24/04/2020 14:46:00

Thông báo số 241/TB-BTC ngày 19/3/2020 công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 19/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 241/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo bổ sung, xóa tên và điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 14 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1. Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá VCHP (016/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín (047/TĐG)

3. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (087/TĐG)

4. Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt (099/TĐG)

5. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu (150/TĐG)

6. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin (238/TĐG)

7. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín (246/TĐG)

8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

9. Công ty CP Ngôi sao Định giá (285/TĐG)

10. Công ty CP Thẩm định giá và Đấu giá Phú Thọ (299/TĐG)

11. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN (301/TĐG)

12. Công ty CP Tư vấn quy hoạch và Thẩm định giá SBA (316/TĐG)

13. Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng (327/TĐG)

14. Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An (340/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi