Thông báo số 265/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 3)

Thông báo số 265/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 3) 24/04/2020 14:51:00 232

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 265/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 3 (đợt 3)

24/04/2020 14:51:00

Thông báo số 265/TB-BTC ngày 27/3/2020 công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; ngày 27/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 265/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá lần đầu cho 07 doanh nghiệp; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 09 doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của 01 doanh nghiệp; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1.  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Caliva (368/TĐG)

2.  Công ty Cổ phần Định giá & Tư vấn Useful (369/TĐG)

3.  Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định ASIA PACIFIC (370/TĐG)

4.  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá An Việt (371/TĐG)

5.  Công ty TNHH Thẩm định giá Hải An (372/TĐG)

6.  Công ty CP Thẩm định giá Sao Việt (373/TĐG)

7.  Công ty TNHH Định giá Sài Gòn – Thăng Long (374/TĐG)

8.  Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu (034/TĐG)

9.  Công ty CP Thẩm định ASIAN (035/TĐG)

10.  Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (041/TĐG)

11.  Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE (124/TĐG)

12.  Công ty TNHH PKF Việt Nam (170/TĐG)

13.  Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam (223/TĐG)

14.  Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

15.  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín (246/TĐG)

16.  Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Laha (330/TĐG)

17.  Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh (329/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi