Thông báo số 284/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4

Thông báo số 284/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4 24/04/2020 15:01:00 471

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 284/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4

24/04/2020 15:01:00

Thông báo số 284/TB-BTC ngày 08/4/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 284/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 01 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 16 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1.  Công ty CP Thẩm định giá và Thi công xây dựng Đại An (065/TĐG)

2.  Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ (010/TĐG)

3.  Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn (012/TĐG)

4.  Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín (040/TĐG)

5.  Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

6.  Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng (135/TĐG)

7. Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn VVC Việt Nam (169/TĐG)

8. Công ty CP Thẩm định giá & Đầu tư Quốc tế (191/TĐG)

9. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội (203/TĐG)

10. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska (204/TĐG)

11. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật (211/TĐG)

12. Công ty CP Thẩm định giá Bảo Việt (212/TĐG)

13. Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Tín (214/TĐG)

14. Công ty CP Đầu tư và Định giá AKC Việt Nam (270/TĐG)

15. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn và Đào tạo Quốc tế IVMA (287/TĐG)

16. Công ty TNHH Định giá Châu Á (304/TĐG)

17. Công ty TNHH Tư vấn TMS (355/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi