Quyết định 439/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương

Quyết định 439/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương 24/04/2020 15:03:00 460

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định 439/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương

24/04/2020 15:03:00

Bộ Tài chính ra Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Căn cứ Công văn số 01/2020/TB-NT ngày 18/3/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương về việc không hoạt động thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2020;

Bộ Tài chính ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 305/TĐG cấp lần đầu ngày 26/7/2018 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương kể từ ngày 01/01/2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi