Thông báo số 300/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4 (đợt 2)

Thông báo số 300/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4 (đợt 2) 24/04/2020 15:06:00 406

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 300/TB-QLG về điều kiện hành nghề thẩm định giá tháng 4 (đợt 2)

24/04/2020 15:06:00

Thông báo số 300/TB-BTC ngày 20/4/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 284/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 06 doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020; thông báo điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 09 doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020; Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

1.  Công ty CP Tập đoàn định giá DATC (283/TĐG)

2.  Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Quang Minh (375/TĐG)

3.  Công ty TNHH Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam (376/TĐG)

4.  Công ty TNHH Thẩm định giá AZ (377/TĐG)

5.  Công ty CP Thẩm định giá Thủ Đô (378/TĐG)

6.  Công ty CP Thẩm định giá Bất động sản Trường Phúc (380/TĐG)

7.  Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA – IAFC (062/TĐG)

8.  Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

9.  Công ty TNHH Giám định Thẩm định Vimexcontrol (068/TĐG)

10.  Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam (076/TĐG)

11.  Công ty CP Thẩm định giá Thuận Việt (100/TĐG)

12.  Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam (198/TĐG)

13.  Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha (215/TĐG)

14.  Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành (255/TĐG)

15.  Công ty CP Ngôi sao Định giá (285/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi