Thông báo số 319/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5)

Thông báo số 319/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5) 01/07/2020 18:10:00 330

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 319/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5)

01/07/2020 18:10:00

Thông báo số 319/TB-BTC ngày 06/5/2020 công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

24dac1c69f8676d82f97-1818.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 319/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

1.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 04 doanh nghiệp thẩm định giá được Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; thông báo 11 doanh nghiệp thẩm định giá được Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 03 doanh nghiệp. Cụ thể các doanh nghiệp có tên sau:

building-dispute-880x470.jpg

1. Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Quang Minh (375/TĐG

2. Công ty TNHH Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam (376/TĐG)

3. Công ty TNHH Thẩm định giá AZ (377/TĐG)

4. Công ty CP Thẩm định giá Thủ Đô (378/TĐG)

5. Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC (021/TĐG)

6. Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

7. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (077/TĐG)

8. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT (081/TĐG)

9. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (087/TĐG)

10. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Quốc tế (091/TĐG)

11. Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (106/TĐG)

12. Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá An Dương (166/TĐG)

13. Công ty CP Đầu tư và Định giá AKC Việt Nam (270/TĐG)

14. Công ty TNHH Thẩm định giá BTA Việt Nam (276/TĐG)

15. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát (346/TĐG)

16. Công ty CP Thẩm định giá VALEX (268/TĐG)

17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN (301/TĐG)

18. Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương (305/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi