Thông báo số 354/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 4)

Thông báo số 354/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 4) 13/07/2020 16:31:00 845

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 354/TB-BTC về điều kiện hành nghề thẩm định giá (tháng 5 đợt 4)

13/07/2020 16:31:00

Thông báo số 354/TB-BTC ngày 26/5/2020 công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

co-hoi-nghe-tham-dinh-gia-viet-nam-554x400.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; ngày 08/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 354/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

1.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo bổ sung, xóa tên và điều chỉnh về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2020, cụ thể tại các doanh nghiệp có tên như sau:

building-dispute-880x470.jpg

1. Công ty CP Tư vấn và Định giá Value (382/TĐG)

2. Công ty TNHH Tư vấn TTG Việt Nam (383/TĐG)

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (384/TĐG)

4. Công ty CP Thẩm định giá TCValue (385/TĐG)

5. Công ty CP Thẩm định giá Bảo An (386/TĐG)

6. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (002/TĐG)

7. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (006/TĐG)

8. Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn (012/TĐG)

9. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam (070/TĐG)

10. Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam (089/TĐG)

11. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Quốc tế (091/TĐG)

12. Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt (099/TĐG)

13. Công ty CP Thẩm định giá Thuận Việt (100/TĐG)

14. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (142/TĐG)

15. Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn VVC Việt Nam (169/TĐG)

16. Công ty CP Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội (193/TĐG)

17. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin (238/TĐG)

18. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi