Thông báo số 385/TB-BTC về cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông báo số 385/TB-BTC về cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 13/07/2020 17:51:00 321

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo số 385/TB-BTC về cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

13/07/2020 17:51:00

Thông báo số 385/TB-BTC ngày 09/6/2020 công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thong bao 3.jpg

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 385/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quy dinh tham dinh gia.jpg

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo 09 doanh nghiệp được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, 12 doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại 02 doanh nghiệp thẩm định giá; cụ thể các doanh nghiệp có tên như sau:

Thong bao 4.jpg

1. Công ty CP Thẩm định giá Bất động sản Trường Phúc (380/TĐG)

2. Công ty CP Thẩm định giá Tân Hoàng Minh (381/TĐG)

3. Công ty CP Tư vấn và Định giá Value (382/TĐG)

4. Công ty TNHH Tư vấn TTG Việt Nam (383/TĐG)

5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (384/TĐG)

6. Công ty CP Thẩm định giá TCValue (385/TĐG)

7. Công ty CP Thẩm định giá Bảo An (386/TĐG)

8. Công ty TNHH Thẩm định giá TAC (387/TĐG)

9. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA (388/TĐG)

10. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (043/TĐG)

11. Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam (067/TĐG)

12. Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam (082/TĐG)

13. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Châu Á (102/TĐG)

14. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC (116/TĐG)

15. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE (124/TĐG)

16. Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ – Hà Nội (221/TĐG)

17. Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim (249/TĐG)

18. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (253/TĐG)

19. Công ty CP Thẩm định giá Alpha Việt Nam (269/TĐG)

20. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinaland (310/TĐG)

21. Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN (349/TĐG)

22. Công ty TNHH Kiểm toán Việt (085/TĐG)

23. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam (070/TĐG)

(thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Ly Bùi