Một số quy định mới liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Luật Giá năm 2023

Một số quy định mới liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Luật Giá năm 2023 28/08/2023 10:45:00 1193

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Một số quy định mới liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Luật Giá năm 2023

28/08/2023 10:45:00

Luật giá số 16/2023/QH15 (sau đây gọi là Luật Giá năm 2023) đã được quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 bao gồm 8 Chương, 75 Điều. Liên quan đến hoạt động thẩm định giá, trong đó quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có mộ số điểm mới đáng chú ý như sau:

Tại Chương 5, Luật Giá năm 2023 quy định về hoạt động thẩm định giá, theo đó, tăng số lượng thẩm dịnh viên về giá tại doanh nghiệp từ ít nhất 03 lên ít nhất 05 thẩm định viên về giá. Đồng thời, đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ sung điều kiện tổng số vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp phải chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, số lượng thẩm viên về giá tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá cũng tăng từ ít nhất 02 lên ít nhất 03 thẩm định viên.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá số 11/2012/QH13 được chuyển tiếp đến ngày 01/7/2025, các doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện trên. Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá năm 2023, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bên cạnh đó, khi Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024) điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá cũng có sự thay đổi khi yêu cầu người đăng ký hành nghề phải có tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá với trình độ đại học trở lên từ đủ 36 tháng; trường hợp làm việc với trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật thì tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá từ đủ 24 tháng.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 8278/BTC-QLG về việc chủ động rà soát Bộ Tài chính yêu cầu thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá chủ động nghiên cứu toàn diện các quy định tại Luật Giá năm 2023, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá năm 2023, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồ dưỡng đội ngũ bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá năm 2023!

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%