Triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả

Triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 04/12/2023 14:39:00 279

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả

04/12/2023 14:39:00

 

Triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả

 

Ngày 26/10/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15. Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giá số 16/2023/QH15

Theo Kế hoạch, trong năm 2023 và năm 2024, sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Luật đến các đối tượng bằng các hình thức phù hợp.

image

Bộ Tài chính chủ trì tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung của Luật Giá cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thẩm định giá.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền Luật bằng các hình thức khác như đăng tải Luật và tài liệu tuyên truyền phổ biến Luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung mới của Luật.

Bộ Tài chính biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật; chủ động đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, đối tượng thi hành Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức ở trung ương (các bộ, ngành) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa phương) chủ động tổ chức, tuyên truyền phổ biến Luật đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định tại Luật Giá

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Giá (gồm các văn bản từ Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền quyết định giá của các bộ, ngành, địa phương để có cơ sở rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giá.

image

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Danh mục các văn bản và Luật Giá để tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ kết quả rà soát chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm các văn bản có hiệu lực đồng thời với Luật. Trong đó, đối với những hàng hóa, dịch vụ mới được bổ sung vào danh mục; hàng hóa, dịch vụ có thay đổi thẩm quyền, hình thức định giá cần chủ động trong việc lập phương án giá, thẩm định phương án giá để có căn cứ ban hành các văn bản quyết định giá kịp thời, bảo đảm chất lượng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, các bộ, ngành, địa phương có báo cáo tổng hợp kèm Danh mục các văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 5 năm 2024.

Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Danh mục và tiến độ quy định tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát các nội dung tại Luật Giá 2023 giao Chính phủ ban hành theo thẩm quyền để quy định bổ sung tại văn bản hướng dẫn chi tiết Luật hoặc trình Chính phủ ban hành Nghị định riêng theo thẩm quyền, đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Căn cứ kết quả rà soát văn bản, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, Hội Thẩm định giá và các doanh nghiệp thẩm định giá tổ chức xây dựng hệ thống các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam bảo đảm đầy đủ, toàn diện cho các nhóm tài sản hàng hóa, dịch vụ; tạo điều kiện, hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động của dịch vụ thẩm định giá, hoạt động của thẩm định giá Nhà nước trong thời gian tới; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Căn cứ kết quả rà soát, các địa phương chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý giá tại địa phương để phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý, điều tiết giá, thẩm định giá tại địa phương. Bảo đảm triển khai quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Giá và các quy định có liên quan khác tại Luật Giá và các luật khác có liên quan. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và Hội đồng thẩm định giá; nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

Rà soát, đánh giá các thẩm định viên về giá đang hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá để trên cơ sở đó có kế hoạch tăng cường đào tạo và tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên về giá để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định tại Luật Giá. Bộ Tài chính, các doanh nghiệp thẩm định giá, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và các thẩm định viên về giá tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025.

image

Tập trung từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu khi tham gia Hội đồng thẩm định giá tại các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Mục 3 Chương VI Luật Giá; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thẩm định giá nhà nước tại cơ quan đơn vị khi phát sinh;

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá về nhu cầu thực hiện thẩm định giá Nhà nước tại cơ quan, đơn vị; rà soát năng lực chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về thẩm định giá Nhà nước;

Giao Bộ Tài chính chủ động hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng về thẩm định giá Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2024, Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện các quy định về nội dung, chương trình, thời lượng về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Giá và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật Giá.

Đồng thời rà soát củng cố kiện toàn và chuẩn bị các điều kiện cho việc bảo đảm thực hiện tốt quy định về công khai thông tin về giá, thẩm định giá; Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; trong thực thi nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành giá, thẩm định giá thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

Định Nguyễn

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%