Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Giá 2023 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Giá 2023 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ 02/01/2024 14:31:00 381

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Giá 2023 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

02/01/2024 14:31:00

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Giá 2023 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 

Ngày 02/1/2024, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15.

Để triển khai kịp thời các nội dung theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giá do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã có văn bản số 17/BTC-QLG ngày 02/1/2023 (xin khai thác tại cuối bài viết này), trong đó đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thẩm định giá tập trung triển khai các nội dung sau:

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, nhất là các cán bộ, công chức trong lĩnh vực giá hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giá.

image

Tại địa phương, đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tập huấn các nội dung của Luật Giá cho các Sở quản lý ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; có các hình thức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, nhất là tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, đối tượng chịu sự tác động từ các chính sách về quản lý, điều tiết giá tại Luật Giá.

Về việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định tại Luật Giá:

image

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản theo phạm vi sau:

- Các văn bản ban hành giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền ban hành hoặc tham mưu ban hành (bao gồm 42 hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục số 02 kèm theo Luật Giá số 16/2023/QH15 và các hàng hóa, dịch vụ khác được đưa ra khỏi phạm vi định giá của Nhà nước đã được Chính phủ trình Quốc hội theo phụ lục số 02 kèm theo công văn này).

- Các văn bản ban hành về cơ chế phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền của Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Các văn bản ban hành phương pháp định giá hoặc hướng dẫn về phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ. Các văn bản có quy định về việc áp dụng phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ.

- Các văn bản ban hành có quy định về cơ chế quản lý, điều tiết giá hàng hóa, dịch vụ (bình ổn giá, kê khai giá, hiệp thương giá, niêm yết giá) hoặc các cơ chế điều tiết giá khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Các văn bản quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện định giá, bình ổn giá, kê khai giá (là các văn bản về đặc điểm chi tiết của hàng hóa, dịch vụ, phân nhóm, loại hàng hóa, dịch vụ…).

- Các văn bản có quy định liên quan đến thẩm định giá như về tiêu chuẩn thẩm định giá, điều kiện hoạt động, điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ…; các văn bản quy định về việc áp dụng thẩm định giá của nhà nước…

- Các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực giá theo rà soát thuộc thẩm quyền ban hành.

Trên cơ sở đó, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại mục 2 Quyết định số 1250/QĐ-TTg và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá 2023, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về việc định giá hàng hóa, dịch vụ đảm bảo quy định đầy đủ về thẩm quyền, hình thức định giá, nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá cho việc triển khai trong thực tiễn. Trường hợp cần thiết, đề nghị rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời.

Về việc tham gia xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giá 2023, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá.

Về triển khai các quy định về thẩm định giá và thẩm định giá của Nhà nước, các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá nghiên công văn số 8278/BTC-QLG ngày 04/8/2023, chủ động nghiên cứu toàn diện các quy định tại Luật Giá năm 2023, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá năm 2023.

Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, đánh giá tổng thể về tình hình đào tạo, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trên địa bàn để chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá của Nhà nước.

Về triển khai các quy định về Cơ sở dữ liệu về giá:

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, nghiên cứu, quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá tại địa phương. Trong thời gian chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về giá lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường (theo hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính cấp cho các Sở Tài chính).

image

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh chuẩn bị, đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, cần đưa nội dung kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là nội dung công việc buộc phải thực hiện.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương nhưng chưa thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, khẩn trương thực hiện việc kết nối, đảm bảo liên thông dữ liệu.

Ủy ban nhân dân các tỉnh giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, gửi văn bản về Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính báo cáo về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương cũng như trong quá trình thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

ĐN

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%