Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí 15/01/2024 11:26:00 477

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí

15/01/2024 11:26:00

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí

 

Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp lần thứ 5 ngày 19/6/2023. Để đảm bảo đồng bộ và kịp thời trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá theo thẩm quyền của Bộ Tài chính, ngày 09/01/2024, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các doanh nghiệp thẩm định giá; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội thẩm định giá Việt Nam để xin ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí. Dự thảo Thông tư cũng được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

image

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí khi được ban hành sẽ thay thế Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính. Dự thảo Thông tư được kết cấu thành 02 phần: dự thảo phần Thông tư và dự thảo phần Chuẩn mực thẩm định giá, trong đó dự thảo phần Thông tư gồm 02 Điều (Điều 1 về ban hành Chuẩn mực thẩm định giá, Điều 2 về Tổ chức thực hiện). Dự thảo phần Chuẩn mực thẩm định giá: gồm 12 Điều (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Trường hợp áp dụng cách tiếp cận từ chi phí; Phương pháp chi phí thay thế; Phương pháp chi phí tái tạo; Phương pháp tổng cộng; Thành phần của chi phí tái tạo, chi phí thay thế; Lợi nhuận của nhà đầu tư/nhà sản xuất; Giá trị hao mòn xác định theo kỹ thuật so sánh; Giá trị hao mòn xác định theo kỹ thuật tuổi đời; Giá trị hao mòn xác định theo kỹ thuật tổng cộng). Nội dung dự thảo phần Chuẩn mực thẩm định giá về cơ bản kế thừa quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí, đồng thời, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến cách xác định giá trị hao mòn, xác định lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tư, phương pháp tổng cộng trong xác định giá trị tài sản thẩm định giá./.

Vĩnh Nguyễn

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%