Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 15/01/2024 13:40:00 281

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo

15/01/2024 13:40:00

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo

 

Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua vào Ngày 19/6/2023 với nhiều nội dung mới liên quan đến quản lý, điều tiết giá và việc tổ chức triển khai của các Bộ, ngành, địa phương. Tại Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện, cụ thể gồm:

- Điều 36. Báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường: Tại khoản 2 Điều 36 quy định “2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường”.

image

- Điều 39. Kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và cơ sở dữ liệu về giá: Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 39 quy định “1. Kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và công tác quản lý, điều tiết giá được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ….3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều này”.

image

Việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung được Luật giao nêu trên là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giá khi Luật Giá có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật và yêu cầu tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá phục vục công tác quản lý, điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát mục tiêu và ổn định kinh tế vĩ mô trong tình hình mới hiện nay, dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung hiệu quả của Thông tư số 116/2018/TT-BTC và bổ sung thêm các nội dung quy định chi tiết hơn về nghiệp vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá, về kinh phí phục vụ công tác tổng hợp phân tích, dự báo giá.

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư để tiếp nhận các ý kiến góp ý phù hợp, qua đó kịp thời hoàn thiện dự thảo Thông tư để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong tổ chức thực hiện.

(Dự thảo Thông tư kèm theo)

 

ĐN

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%