Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2024 của Bộ Tài chính: Nhiều văn bản hướng dẫn Luật giá sẽ ban hành

Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2024 của Bộ Tài chính: Nhiều văn bản hướng dẫn Luật giá sẽ ban hành 18/01/2024 09:57:00 251

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2024 của Bộ Tài chính: Nhiều văn bản hướng dẫn Luật giá sẽ ban hành

18/01/2024 09:57:00

Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2024 của Bộ Tài chính: Nhiều văn bản hướng dẫn Luật giá sẽ ban hành

 

Ngày 28/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-BTC phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ đối với 56 Thông tư, 19 Thông tư sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, nhưng chương trình thực hiện phụ thuộc và thời gian ban hành các Nghị định có liên quan của Chính phủ.

image

Trong đó, Cục Quản lý giá được giao chủ trì soạn thảo đối với 14 Thông tư thuộc lĩnh vực giá, thẩm định giá.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, nhất là đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Định kỳ, chậm nhất là ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Ngk

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%