Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá 18/01/2024 10:17:00 338

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

18/01/2024 10:17:00

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

C:\Users\nguyenthiquynhhuong\Desktop\Kiemtra.jpg

Về kết cấu, dự thảo Thông tư được bố cục gồm 11 Điều quy định điều chỉnh trực tiếp về những nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra

Điều 3. Quyết định kiểm tra

Điều 4. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị là đối tượng được kiểm tra

Điều 7. Tiến hành kiểm tra

Điều 8. Báo cáo kết quả kiểm tra

Điều 9. Xử lý các kiến nghị kiểm tra

Điều 10. Lưu trữ hồ sơ

Điều 11. Tổ chức thực hiện

M:\thanhtra9-2-9e1a6.gif

Nhằm hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước về quản lý điều tiết giá và thẩm định giá, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến vào Dự thảo trên và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 06/02/2024 để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.

Đồng thời, đề nghị Quý cơ quan gửi bản tham gia ý kiến dưới dạng văn bản điện tử vào địa chỉ hòm thư nguyenthuylinh1@mof.gov.vn để thuận lợi cho việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến.

Chuyên trang thông tin về quản lý giá và thẩm định giá xin giới thiệu toàn văn dự thảo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại đây

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%