Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt 26/04/2024 15:50:00 111

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

26/04/2024 15:50:00

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

 

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, trong đó, có một số nội dung về giá dịch vụ như sau:

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong trường hợp doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt trực tiếp tổ chức khai thác

Căn cứ Quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt của cơ quan, người có thẩm quyền, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt thực hiện việc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và các dịch vụ khác cho các tổ chức, cá nhân gồm: Dịch vụ bảo quản hàng hoá, lưu kho, lưu bãi; Dịch vụ phòng chờ, lưu trú công vụ; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, khám, chỉnh bị phương tiện, trang thiết bị vận tải đường sắt; Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt; Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt; Các dịch vụ khác liên quan đến khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật.

image

Xác định giá cung cấp dịch vụ trên như sau:

Trường hợp giá cung cấp dịch vụ trên thuộc danh mục dịch vụ do Nhà nước định giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Trường hợp giá cung cấp dịch vụ trên không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt có trách nhiệm xác định giá của từng loại dịch vụ, trình Hội đồng thành viên của doanh nghiệp phê duyệt. Giá các loại dịch vụ phải được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt trước thời điểm áp dụng.

Giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Giá cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia là khoản tiền tổ chức thuê quyền khai thác, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản phải trả cho doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia theo giá trúng đấu giá để được quyền khai thác tài sản theo Hợp đồng ký kết.

Trong đó, trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản theo hình thức trả tiền thuê hàng năm, giá cho thuê của 01 năm được xác định như sau:

 

Giá cho thuê quyền khai thác

tài sản năm (n)

=

Tỷ lệ (%) giá cho thuê

x

Doanh thu thực tế năm (n)

 

Trong đó:

 

Tổng giá trúng đấu giá

 

x

100%

Tổng doanh thu ước tính cho cả thời hạn cho thuê

 

Doanh thu thực tế tương ứng hàng năm theo Báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản đường sắt. Cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt là cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

image

Giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị

Giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị là khoản tiền tổ chức thuê quyền khai thác tài sản phải trả cho doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt đô thị theo giá trúng đấu giá để được quyền khai thác tài sản theo Hợp đồng ký kết. Trong đó, trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản theo hình thức trả tiền thuê hàng năm, giá cho thuê của 01 năm được xác định theo quy định cách xác định giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản đường sắt đô thị. Cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị là cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%