Bộ Tài chính ban hành Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính ban hành Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 19/04/2018 09:40:00 486

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

19/04/2018 09:40:00

Ngày 17/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BTC về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo đó, đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 129/TĐG- trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Thời gian bắt đầu đình chỉ được tính kể từ ngày 01/4/2018, là thời điểm Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội không đảm bảo điều kiện tại điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Giá trong 3 tháng liên tục.

Quyết định số 522/QĐ-BTC nêu rõ, trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Doanh nghiệp phải có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý và khắc phục vi phạm của đơn vị kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan, đồng thời đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Khoản 3 điều 19 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP.

Căn cứ tình hình báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ xem xét có thông báo bằng văn bản cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tương ứng loại hình doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Giá và Điều 18 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP hoặc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 89/2013./.