Quyết định số 22/QĐ-QLG ngày 25/01/2018 ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá

Quyết định số 22/QĐ-QLG ngày 25/01/2018 ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá 01/10/2018 16:09:00 870

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 22/QĐ-QLG ngày 25/01/2018 ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá

01/10/2018 16:09:00

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

image

Số: 22/QĐ-QLG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc

Cục Quản lý giá

image

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ- BTC ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chức năng, nhiệm vụ của 07 đơn vị thuộc Cục Quản lý giá.

  Điều 2. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, Cục trưởng Cục Quản lý giá sẽ điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục cho phù hợp với yêu cầu công tác từng thời kỳ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 92/QĐ-QLG ngày 26/03/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý giá về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Quản lý giá.

  Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Vụ TCCB (để b/c);

- Văn phòng Bộ (để phối hợp);

- Cục KHTC (để phối hợp);

- Đảng ủy Bộ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các đơn vị thuộc Cục;

- BCH Đảng uỷ Cục;

- BCH Công đoàn Cục;

- BCH Đoàn thanh niên Cục;

- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn