Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

11/01/2024

Theo đó, Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày, đồng thời, phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị thu hồi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

13/12/2023

Ngày 12/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2731/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

15/09/2023

Ngày 11/09/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam (mã số 363/TĐG). Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Đồng thời, Công ty phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí

15/01/2024

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí khi được ban hành sẽ thay thế Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính.

Các nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020

19/03/2020

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã tiến hành rà soát danh sách giảng viên và nội dung cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm, qua đó yêu cầu các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020 với 04 nội dung cơ bản.

Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.