Bộ Tài chính thông báo đình chỉ hoạt động kinh doanh

26/10/2022

Ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 662/TB-BTC thông báo về việc UBND tỉnh Bắc ninh đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP định giá và Đầu tư Việt và tước có thời hạn thẻ thẩm định viên đối với ông Nguyễn Trường Sơn. Theo đó, Bộ Tài chính thông báo: UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các Quyết định số 788/QĐ-XPHC ngày 8/8/2022 của UYBND tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý vi phạm hành chính, Quyết định số 984/QĐ-SĐBSHB ngày 6/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sửa dổi, hủy bỏ một phần trong Quyết định xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xử phạt vị phạm hành chính, theo đó: - Đình chỉ có thời hạn 55 ngày hoạt dộng kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt (099/TĐG); - Tước có thời hạn 40 ngày thẻ thẩm định viên về giá đối với ông Nguyễn Trường Sơn - Thẩm định viên Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt (099/TĐG).

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

21/10/2022

Ngày 14/10/2022, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2111/QĐ-BTC về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH DPV trong thời gian 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Công ty TNHH DPV phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá và phải có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về việc khắc phục để đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Căn cứ tình hình báo cáo và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính xem xét có thông báo bằng văn bản cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trước thời điểm hết hạn đình chỉ 60 ngày hoặc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp theo quy định tại Luật giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

16/09/2022

Ngày 15/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với mà số 158/TĐG của Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam kể từ ngày 24/8/2022. công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020

19/03/2020

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã tiến hành rà soát danh sách giảng viên và nội dung cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm, qua đó yêu cầu các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020 với 04 nội dung cơ bản.

Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Phnom Penh

10/05/2016

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016,. Chủ đề chính của Hội nghị là “Một ASEAN thống nhất, một tiêu chuẩn thẩm định giá thống nhất”