Thông báo điều chính thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công Ty TNHH Định giá Cimeico

25/03/2023

Ngày 23/3/2023, Bộ Tài chính ban hành thông báo điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công ty TNHH Định giá Cimeico

Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

28/02/2023

Ngày 13/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 176/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, theo đó công bố 01 thủ tục hành chính là: “Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá”. Đồng thời, bãi bỏ tên 02 thủ tục hành chính: (1) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; (2) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

24/02/2023

Ngày 16/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 198/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020

19/03/2020

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã tiến hành rà soát danh sách giảng viên và nội dung cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm, qua đó yêu cầu các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020 với 04 nội dung cơ bản.

Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Phnom Penh

10/05/2016

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016,. Chủ đề chính của Hội nghị là “Một ASEAN thống nhất, một tiêu chuẩn thẩm định giá thống nhất”

Hội dồng thi thẩm định viên về giá thông báo danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính (Hội đồng thi thẩm đinh viên về giá) thông báo về danh sách phòng thi của Kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 15

Thông báo Về việc trao Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII năm 2017

25/12/2017

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức Lễ trao Thẻ thẩm định viên về giá cho các thẩm định viên có tên trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XII (Quyết định số 2601/QĐ-BTC ngày 21/12/2017) vào hồi 13h00 - 16h00 ngày 28/12/2017 tại Phòng số 106 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.