Quyết định đình chỉ kinh doanh

28/06/2022

Bộ Tài chính Quyết đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH thẩm định giá Tây Nam - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 158/TĐG - trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 25/6/2022

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

09/06/2022

Bộ Tài chính thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

09/06/2022

Bộ Tài chính thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Đầu tư HQDA kể từ ngày 31/5/2022

Các nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020

19/03/2020

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã tiến hành rà soát danh sách giảng viên và nội dung cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm, qua đó yêu cầu các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020 với 04 nội dung cơ bản.

Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Phnom Penh

10/05/2016

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016,. Chủ đề chính của Hội nghị là “Một ASEAN thống nhất, một tiêu chuẩn thẩm định giá thống nhất”