Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

10/05/2023 14:06:00

Ngày 4/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 896/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với công ty TNHH Tư vấn và Định giá Ami kể từ ngày ký. Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Ami phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất triong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

10/05/2023 13:54:00

Ngày 25/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 839/QĐ-BTC về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm điịnh giá mã số 272/TĐG đến ngày 2/6/2023. Trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thông báo điều chính thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công Ty TNHH Định giá Cimeico

25/03/2023 10:10:00

Ngày 23/3/2023, Bộ Tài chính ban hành thông báo điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công ty TNHH Định giá Cimeico

Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

28/02/2023 09:44:00

Ngày 13/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 176/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, theo đó công bố 01 thủ tục hành chính là: “Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá”. Đồng thời, bãi bỏ tên 02 thủ tục hành chính: (1) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; (2) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

24/02/2023 08:59:00

Ngày 16/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 198/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty CP tư vấn và Thẩm định giá Phúc Thành phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

16/02/2023 14:05:00

Ngày 13/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty TNHH Thẩm định giá Tràng An phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.