Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

11/01/2024 11:13:00

Theo đó, Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày, đồng thời, phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị thu hồi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

13/12/2023 13:29:00

Ngày 12/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2731/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

15/09/2023 16:45:00

Ngày 11/09/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam (mã số 363/TĐG). Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Đồng thời, Công ty phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Một số quy định mới liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Luật Giá năm 2023

28/08/2023 10:45:00

Luật giá số 16/2023/QH15 (sau đây gọi là Luật Giá năm 2023) đã được quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 bao gồm 8 Chương, 75 Điều. Liên quan đến hoạt động thẩm định giá, trong đó quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có mộ số điểm mới.

Quyết định thu hồi của Bộ Tài chính

24/08/2023 14:55:00

Ngày 03/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1672/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá Vietvalue kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Công ty TNHH Dịch vụ tài chính và thẩm định giá Vietvalue phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời gian 03 ngày, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá!

Bộ Tài chính thông báo

24/08/2023 13:36:00

Ngày 12/7/2023, Bộ Tải chính ban hành thông báo số 645/TB-BTC về vệc không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2023 tại Công ty Cp đầu tư và định giá An Dương, Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương và các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Thông báo kèm theo).