Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018

21/06/2018

Việc điều chỉnh giá lần này cơ bản là giảm chi phí, có ảnh hưởng đến các bệnh viện, người bệnh có lợi, góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT đến năm 2020 nếu vẫn chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)

23/07/2021

Luật giá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; đến nay đã trải qua gần 8 năm thực hiện và trong thời gian qua đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, vướng mắc và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo nghiên cứu phương án hoàn thiện. Trên cơ sở công tác tổng kết, đánh giá thi hành Luật, Bộ Tài chính đã xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách và đang xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi).

Điểm mới trong quy định về khung thù lao đấu giá dịch vụ

07/04/2021

Thông tư số 108/2020/TT-BTC được ban hành về cơ bản đã tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.