Giảm giá gần 70 dịch vụ y tế từ ngày 15/7/2018

21/06/2018

Việc điều chỉnh giá lần này cơ bản là giảm chi phí, có ảnh hưởng đến các bệnh viện, người bệnh có lợi, góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT đến năm 2020 nếu vẫn chưa điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển

30/05/2024

Nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật giá năm 2023 và các văn bản quy phạm khác có liên quan, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư quy định cơ chế quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam. Các nội dung về khung giá, giá tối đa sẽ được ban hành bằng Quyết định hành chính; nội dung quy định về cơ chế, chính sách, cơ sở tính giá sẽ được ban hành tại Thông tư.

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

26/04/2024

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước: Kiểm tra yếu tố hình thành giá

26/04/2024

Theo Luật Giá năm 2023, Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước gồm Bình ổn giá, Định giá; Hiệp thương giá; Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Trong đó, Kiểm tra yếu tố hình thành giá được quy định từ Điều 31 đến Điều 33 Luật Giá 2023.