Những nội dung sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh và hành nghề thẩm định giá tại Thông tư 60/2011/TT-BTC

10/09/2021

Ngày 21/7/2021, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)

23/07/2021

Luật giá được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; đến nay đã trải qua gần 8 năm thực hiện và trong thời gian qua đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, vướng mắc và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo nghiên cứu phương án hoàn thiện. Trên cơ sở công tác tổng kết, đánh giá thi hành Luật, Bộ Tài chính đã xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách và đang xin ý kiến rộng rãi về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi).

Điểm mới trong quy định về khung thù lao đấu giá dịch vụ

07/04/2021

Thông tư số 108/2020/TT-BTC được ban hành về cơ bản đã tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.