Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước: Phần 4 – Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu

15/02/2024 14:33:00

Theo quy định tại Luật giá thì kê khai giá là việc tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải kê khai giá quy định tại Luật giá gửi thông báo mức giá sau khi định giá, điều chỉnh giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước theo Luật Giá 2023: Phần 3 – Hiệp thương giá

23/01/2024 16:50:00

Theo Luật Giá năm 2023, Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước gồm Bình ổn giá, Định giá; Hiệp thương giá; Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Trong đó, Hiệp thương giá được quy định từ Điều 25 đến Điều 27 Luật Giá 2023.

Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước theo Luật Giá 2023: Phần 2 – Định giá

22/01/2024 10:43:00

Theo Luật Giá năm 2023, Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước gồm Bình ổn giá, Định giá; Hiệp thương giá; Kê khai giá, niêm yết giá, giá tham chiếu; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Trong đó, Đinh giá được quy định từ Điều 21 đến Điều 24 Luật Giá 2023.

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

18/01/2024 10:17:00

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Quy định mới về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Bổ sung thanh tra chuyên ngành về giá

18/01/2024 10:06:00

Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024). Nghị định quy định cụ thể về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ.

Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo

15/01/2024 13:40:00

Để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật và yêu cầu tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá phục vục công tác quản lý, điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát mục tiêu và ổn định kinh tế vĩ mô trong tình hình mới hiện nay, dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung hiệu quả của Thông tư số 116/2018/TT-BTC và bổ sung thêm các nội dung quy định chi tiết hơn về nghiệp vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá, về kinh phí phục vụ công tác tổng hợp phân tích, dự báo giá.